Cwrdd ag enillwyr Gwobrau Ysbrydoli! Addysg Oedolion 2022

Mae Gwobrau Ysbrydoli! yn ddathliad blynyddol sy’n cydnabod llwyddiannau newid bywyd pobl, prosiectau a darpariaeth addysg oedolion yng Nghymru.

Edrychwch drwy straeon enillwyr gwobrau eleni i ganfod mwy am y camau y gwnaethant eu cymryd i gynyddu eu hyder, cymryd ail gyfle a newid eu stori drwy addysg a sgiliau.

Joseff Oscar

Gwobr Dechrau Arni - Dysgwyr Cymraeg

Joseff Oscar Gnagbo

Cafodd Joseff Gnagbo ei fagu ar y Traeth Ifori, ond bu’n rhaid iddo geisio lloches yng Nghaerdydd oherwydd aflonyddwch gwleidyddol yn ei wlad enedigol. Yna…

Darllenwch y stori
Chawan Ali

Gwobr Gorffennol Gwahanol: Rhannu Dyfodol

Chawan Ali

Bu’n rhaid i Chawan Ali ffoi o Irac yn 2015 gyda’i rhieni a’i thri brawd iau er mwyn dod o hyd i le diogel ar…

Darllenwch y stori
Alisha Morgan

Gwobr Oedolyn Ifanc

Alisha Morgan

Mae Alisha Morgan, sy'n 20 oed ac yn dod o Benrhys, yn ofalwraig llawn amser i'w mam Heidi, sydd â nifer o gyflyrau meddygol gan…

Darllenwch y stori
Agile Nation

Gwobr Sgiliau yn y Gwaith

Rhaglen Datblygu Gyrfa Cenedl Hyblyg 2

Ers iddo gael ei lansio yn 2015, mae Rhaglen Datblygu Gyrfa Cenedl Hyblyg 2 Chwarae Teg wedi helpu’r sawl sy’n cymryd rhan i sicrhau cynnydd…

Darllenwch y stori
Learning Centre

Gwobr Cau’r Bwlch

Canolfan Dysgu y Priordy

Mae Canolfan Dysgu y Priordy, yn seiliedig yn Ysgol Gynradd Monkton yn Sir Benfro, yn cydnabod anghenion teuluoedd o gymunedau lleol Sipsi, Roma a Theithwyr…

Darllenwch y stori

Gwobr Mewn i Waith

Chloe Young

Ddwy flynedd yn ôl, roedd Chloe Young o’r Wyddgrug yn rhy ofnus i adael ei chartref ei hun oherwydd gorbryder ac iselder difrifol ac anhwylder…

Darllenwch y stori
Jamie Evans

Gwobr Iechyd a Llesiant

Jamie Evans

Oherwydd teimladau o iselder a gorbryder, roedd Jamie Evans yn dueddol o ynysu ei hun oddi wrth eraill, cymaint nes byddai wythnosau'n mynd heibio heb…

Darllenwch y stori
Inspire Awards, Joshua Osbourne, Swansea, 05/08/2021

Cychwyn Arni – Enillydd Gwobr Dechreuwyr Cymraeg

Josh Osborne

Pan benderfynodd Josh Osbourne symud i Gymru i fyw gyda’i bartner sy’n siarad Cymraeg, roedd yn bendant ei fod eisiau dysgu’r iaith a dod yn…

Darllenwch y stori
Inspire - The Wallich, Cardiff 26/08/2021

Enillydd Gwobr Newid Bywyd a Chynnydd

The Wallich

Am dros 40 mlynedd bu The Wallich yn lletya a chefnogi pobl a brofodd ddigartrefedd. Yn ogystal â helpu ei ddefnyddwyr gwasanaeth i ganfod cartrefi,…

Darllenwch y stori
Inspire, Unison, WULF Project. Cartrefi Cymru, 27/08/2021

Enillydd Gwobr Sgiliau yn y Gwaith

Prosiect UNISON Cymru Wales WULF

Nod Prosiect UNISON Wolf yw cynyddu sgiliau, hyder, llesiant a chyflogadwyedd y gweithlu gwasanaeth cyhoeddus ar draws Cymru. Yn ystod y pandemig, addasodd Prosiect UNISON…

Darllenwch y stori
CLAIRE GURTON, CARDIFF, 12/08/2021

Dysgu fel Teulu

Claire Gurton

Dim ond 22 oed oedd Claire Gurton pan gollodd y golwg yn un o’i llygaid. Ni wyddai hynny ar y pryd ond roedd yn dioddef o…

Darllenwch y stori
Smith Family

Gwobr Dysgu fel Teulu

Y Teulu Smith

Penderfynodd dwy genhedlaeth o’r teulu Smith ddysgu Iaith Arwyddion Prydeinig (BSL) i’w helpu i gyfathrebu gyda Krsna, pan aeth yn hollol fyddar fel babi. Mae’r…

Darllenwch y stori
DANIEL JONES, BRIDGEND, 10/08/2021

Enillydd Gwobr Mewn i Waith

Daniel Jones

Roedd Daniel Jones yn wynebu ansicrwydd am ei ragolygon gwaith a diffyg hunanhyder yn ogystal ag anawsterau yn cyfathrebu gyda phobl newydd ar ôl gadael…

Darllenwch y stori
The Stepping Stones Next Steps Survivors Education Group with centre,

Enillydd Gwobr Effaith Cymunedol Hywel Francis

Stepping Stones – Grŵp Addysg Camau Cyntaf

Cafodd Grŵp Addysg Goroeswyr Camau Cyntaf ei sefydlu ar gyfer menywod sydd wedi goroesi camdriniaeth i ddysgu sgiliau newydd, gwella eu hyder a chynyddu eu…

Darllenwch y stori
180821 - Golley Slater - Barry, Wales, United Kingdom

Enillydd Gwobr Sgiliau Hanfodol Bywyd

Clare Palmer

Gadawodd Clare Palmer yr ysgol yn 14 oed heb unrhyw gymwysterau. Roedd Clare yn angerddol am helpu eraill ac yn breuddwydio am yrfa lle gallai…

Darllenwch y stori

Dadlwythwch gopi o 2021 Ysbrydoli! Llyfr proffil Gwobrau Dysgu Oedolion

Canfod mwy am y gwobrau drwy ymweld â
gwefan y Sefydliad Dysgu a Gwaith

 

CYMRU’N GWEITHO

Dysgu sgiliau newydd adechrau’r bennod nesaf

Beth bynnag yw dy sefyllfa, os wyt ti’n awyddus i ddysgu sgil newydd, byddwn ni’n dy helpu di l ystyried dy opsiynau gyda chyngor diduedd am ddim ar y rhaglenni hyfforddi a all dy helpu di i newid dy stori.
Cymru’n Gweithio#newiddystori

Mae Cymru’n Gweithio yn wasanaeth newydd sy’n galluogi unrhyw un dros 16 oed ledled Cymru i gael mynediad i gyngor ac arweiniad arbenigol i’ch helpu i oresgyn rhwystau a all fod yn eich wynebu i fynd i waith.

Felly p’un ai ydych angen help i chwilio am swyddi, ysgrifennu CV, paratoi ar gyfer cyfweliad, canfod lleoliad gwaith, dysgu sgiliau newydd, deall hawliau dileu swydd, cefnogaeth gofal plant, meithrin hunanhyder, neu hyd yn oed ble i droi iddo nesaf, dyma’r lle cywir i gael yr help rydych ei angen.